Titel

Risk Manager


Virksomhed

Sygeforsikringen "danmark"


Frist

Lukket


Indhold

-        Opbygning af risikofunktion med særlig fokus på Solvens II og markedsmæssige risici

 

Sygeforsikringen 'danmark' er ejet af medlemmerne og giver mere end 90 øre retur i tilskud af hver krone, der betales i kontingent. Mere end 2.350.000 danskere er medlemmer af 'danmark'. 'danmark' giver tilskud til tandlæge, medicin, briller, fysioterapeut og meget mere. Desuden tilbyder ”danmark” rejseforsikring, ulykkesforsikring til børn og forsikring, der giver tilskud til behandling på privathospital. For 2015 blev årets resultat et overskud på 316 mio. kr. I årets resultat indgår et forsikringsteknisk resultat på minus 19 mio. kr. og et resultat af investeringsvirksomheden på 335 mio. kr. Medlemstilgangen i 2015 var på mere end 41.000 medlemmer. Læs mere om \"danmark\" på www.sygeforsikring.dk.

 

”danmark” er en meget succesfuld medlemsejet forening der med over 40% af danskerne som medlemmer, samt meget høj medlemstilfredshed, giver tilskud på syge- og sundhedsområdet. Forretningen er præget af mange små tilskud og dækninger. Forretningen er mindre kompleks end i typiske forsikringsselskaber, men med en egenkapital på ca. 5,3 mia. kr. og hensættelser for ca. 300 mio. kr. spiller styring af risiko en væsentlig rolle. "danmark"s solvens er på et meget tilfredsstillende niveau og egenkapitalen opfylder fuldt ud de skærpede solvenskrav for finanssektoren.

 

Den nyoprettede Risk Manager stilling er placeret i Økonomi- & Marketing afdelingen med 10 dygtige medarbejdere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder i alderen slut 20´erne til slut 50´erne, som arbejder med regnskab, bogholderi, controlling og marketing. Nærmeste kollega har tidligere varetaget risikostyring som en delopgave samt controlling af værdipapirer og vil fremadrettet fokusere på det sidste. For at imødekomme den øgede fokus på risikostyring, især solvens II regler og solvensopgørelser, udvider man nu afdelingen med en Risk Manager, der skal opbygge en dedikeret risikofunktion i ”danmark” og varetage den.

 

Risikostyring vil have det overordnede ansvar for at identificere, analysere og rapportere relevante og betydende risici for ”danmark” samt at logge risikorelaterede hændelser og sikre efterlevelse af relevant lovgivning indenfor dit ansvarsområde. Stillingen har således hele det brede ansvar for al risikostyring i ”danmark”, hvoraf en væsentlig del af dette skal bygges op og efterleves i overensstemmelse med gældende lovgivning og best practice.

 

Ansvar og opgaver

Som Risk Manager får du en udviklingsorienteret stilling med stort råderum til at sætte dit præg på design- og varetagelse af risikofunktionen. Du har ansvaret for hvilke områder risikostyringen skal fokusere på og hvordan opgaverne udføres. Succeskriterier for stillingen vil være at fremme en risk management kultur i ”danmark”, således at man har et velfungerende risikostyringssystem, der opdager og mindsker risikoen for væsentlige økonomiske tab, sanktioner eller tab af omdømme.

 

Stillingen rummer en bred kontaktflade til hele ”danmark”; især Økonomiafdelingen, Compliance og IT. I stillingen er det vigtigt, at der skabes den rette balance mellem gennemførelse af kontroller og en mere rådgivende og konsulterende rolle. Især er det afgørende, at risikostyring vil rumme en vis pragmatik samt fokus på den formidlingsmæssige del internt, så der skabes en positiv stemning omkring opbygning af risikokulturen. I jobbet refererer du direkte til CFO, som er del af direktionen i ”danmark”. Primære ansvarsområder vil være:

 

      Sikre at Solvens II krav er implementeret i risikostyringen

      Solvensberegninger og indberetning i Asseco systemet

      Være ajour med samt sikre efterlevelse af relevant lovgivning

      Identificere, analysere og rapportere operationelle-, IT og forsikringsmæssige risici

      Videreudvikle og operationalisere forretningsgange og processer i relation til risici og solvens

      Kontrol af processer og rådgive kolleger i ”danmark” om optimering af disse fra et ”risk perspektiv”

      Årlig risikovurderingsrapport til Bestyrelse

      Rapportering til Finanstilsynet

 

Dit arbejdssted bliver Palægade i indre København, hvor ”danmark” har sit hovedsæde.

 

Din profil

Som den ideelle kandidat til stillingen som Risk Manager har du:

 

      En uddannelse som fx Cand.merc., Cand.polit, Civilingeniør eller lignende

      Formentlig mindst 4-5 års erfaring – gerne mere – som Risikoanalytiker, Risk Manager eller lignende indenfor bank, forsikrings- eller pensionsselskab. Som alternativ indgangsvinkel kan du fx være Intern Revisor i en finansiel virksomhed eller have erfaring som Revisor for finansielle virksomheder

      Erfaring med Solvens II eller Basel II vil være en fordel, men ikke et krav

      Stærke evner i Excel, som du bruger på et højt niveau

 

Som person er din arbejdsform struktureret og analytisk og du har en undersøgende og nysgerrig tilgang i din måde at gå til risikostyring, processer og kontroller på. Som den pt. eneste medarbejder med ren fokus på risikostyring er det vigtigt, at du er selvkørende, men stadig på en teamorienteret vis. Du har klare relationsskabende og kommunikative forcer, hvilket er vigtigt for at kunne få skabt en risk management kultur i en positiv ånd. Derfor er din evne til at udfordre det bestående både pragmatisk og løsningsorienteret og hvor du evner at skelne det væsentlige fra det mindre væsentlige.

 

”danmark” tilbyder

Muligheden for en stilling, hvor du har muligheden for at opbygge en risikostyringsfunktion mere eller mindre fra bunden, hvor der dog er gode processer at tage afsæt i. Arbejdet med risikostyring bliver bredt og rummer udover Solvens II og markedsmæssige risici også de IT-mæssige og operationelle risici. Med reference til CFO er stillingen centralt placeret i virksomheden og der er en meget stor grad af frihed til – udover Solvens II – at fokusere på de områder, som du mener har størst risikomæssig betydning for ”danmark”.

 

Kulturen er uformel og præget af lang anciennitet blandt de ansatte – af den grund, at det er et sted medarbejderne finder rart at være. Nok giver stillingen mulighed for at opbygge landskabet for risikostyring hvilket kræver en indsats, men der vil også være gode muligheder for ”work-life balance. Lønpakken indeholder bl.a. pensionsordning, ekstra ferietillæg på 3,5%, 6 ugers ferie /feriefridage plus ekstra feriedage, hvor ”danmark” holder lukket.

 

Spørgsmål eller interesse i stillingen

Focus Recruitment bistår ”danmark” i forbindelse med denne proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk